Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Radar Services, h.o. FreeMindTraining.nl, gevestigd te Nunspeet.

Aanmelding/bestelling:
Aanmelding voor trainingen en bestelling van software dient schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld origineel formulier of via e-mail of via deze bestelsite. Telefonische aanmeldingen/bestellingen dienen alsnog schriftelijk bevestigd te worden. U kunt uw schriftelijke aanmelding sturen naar:

Radar Services, h.o. DigiTrain, Postbus 429, 8070 AK Nunspeet, info@mindmap.nl.  

Inschrijving:
Definitieve inschrijvingen vinden uitsluitend plaats na bevestiging door Radar Services, h.o. DigiTrain. Bij online trainingen gebeurt dit automatisch, bij klassikale en individuele trainingen gebeurt dit via de mail.

Kosten, facturering en betaling:
De cursustarieven zoals vermeld zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Lunch, koffie en thee zijn, indien vermeld, bij de tarieven van klassikale trainingen inbegrepen.

Ook de prijzen van andere diensten en producten zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Radar Services, h.o. DigiTrain behoudt zich het recht voor haar tarieven aan te passen, tenzij het tarief reeds schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Facturering vindt plaats uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. De betaling dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Indien Radar Services, h.o. DigiTrain, om welke reden dan ook, de factuur niet tijdig heeft toegezonden, dan dienen de cursuskosten binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever zich niet aan bovenstaande termijnen met betrekking tot betaling houdt, kan Radar Services, h.o. DigiTrain de cursist(en) toegang tot de cursus ontzeggen alsmede een rentenota sturen met wettelijke rente die onherroepelijk betaald dient te worden. Betaling dient te geschieden door overmaking op de ING-rekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.

Annuleringen en verschuivingen:
Inschrijvingen van klassikale en individuele trainingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 29 tot 15 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Indien een cursus na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen, blijft 100% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij verschuiving naar een volgende cursus tot 15 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij verschuiving naar een volgende cursus tussen 14 dagen tot 3 werkdagen voor aanvang van de cursus blijft 25% van de cursusprijs verschuldigd. Bij verschuiving naar een volgende cursus na voorgaande termijn blijft 50% van de cursusprijs verschuldigd. Eenmaal verschoven cursussen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Radar Services, h.o. DigiTrain. In geval van bijzondere omstandigheden kan Radar Services, h.o. DigiTrain in positieve zin afwijken van deze regelingen, een en ander ter beoordeling van Radar Services, h.o. DigiTrain.

Cursustijden:
De standaard cursustijden van dagcursussen zijn van 9.09 uur tot 12.12 uur en van 13.13 uur tot 16.16 uur. In overleg zijn deze tijden aan te passen.

Reiskosten:
Voor reiskosten voor trainingen InCompany wordt standaard € 60,- ex. btw. per dag berekend, tenzij anders is overeengekomen.

Deelnemersaantal:
Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan degenen, die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een alternatieve datum worden voorgesteld. Als datum van bevestiging wordt genomen de datum van ontvangst van de schriftelijke inschrijving bij het opleidingscentrum. Radar Services, h.o. DigiTrain behoudt zich het recht voor om cursussen, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn af te gelasten.

Verhindering:
Radar Services, h.o. DigiTrain zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen doorgang te doen vinden. Radar Services, h.o. DigiTrain zal evenwel niet aansprakelijk zijn, indien haar cursussen geen doorgang vinden om welke redenen dan ook. In overleg zal dan getracht worden andere data te zoeken.

Online-beschikbaarheid:
LEVENSLANG & ONBEPERKT- Met ‘levenslang’ en ‘onbeperkt’ wordt bedoelt dat er geen eindtijd zit op de tijd dat de onlinetraining beschikbaar blijft voor de afnemer. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de trainer nog in staat moet zijn om de training te onderhouden, het bedrijf Radar Services, h.o. DigiTrain nog bestaat in zijn huidige vorm, de websites waar de trainingen worden aangeboden nog actief zijn, de gebruikte bestanddelen van de websites (o.a. WordPress en de diverse plugins die gebruikt zijn) nog leverbaar en ongewijzigd zijn.
24/7 – Met 24/7 wordt bedoelt dat de trainingen in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn om te volgen. Dit is echter géén garantie! In acht dient te worden genomen dat Radar Services, h.o. DigiTrain afhankelijk is van vele factoren die bepalend zijn of 24/7 gerealiseerd kan worden. Denk aan electriciteitsleveranciers, providers, overheidsbeslissingen, veranderingen in infrastructuur, verandering aan softwarecomponenten en dergelijke.

Bij beide onderdelen zal nog Radar Services, h.o. DigiTrain, nog de trainer, nog zijn erfgenamen, nog andere betrokkenen, aansprakelijk zijn indien het ‘Levenslang & onbeperkt’ geen stand kan houden en ’24/7′ niet gerealiseerd kan worden. Niet kunnen nakomen van beide onderdelen zal nooit reden zijn tot compensatie of terugbetaling van het cursusgeld.

Levering:
De levering van software geschiedt na ontvangst van de betaling op de bankrekening van Radar Services. Er is geen leveringsverplichting door Radar Services, h.o. DigiTrain indien de leverancier tussentijds de softwaresamenstelling heeft gewijzigd. De klant dient zelf van tevoren te testen of de software op zijn/haar computer werkt.

Prijzen:
Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. De prijzen van software kunnen dagelijks wijzigen en Radar Services, h.o. DigiTrain is niet gehouden te leveren bij een extreme koerswijziging of bij wijziging in de fabrikantprijzen.

Retouren:
Geleverde software kan, na goedkeuring door de fabrikant, uitsluitend geretourneerd worden bij de fabrikant van de software zelf. Er kan nimmer sprake zijn van terugname door Radar Services, h.o. DigiTrain.

Partner/Affiliate:
Na goedkeuring mogen Partners/Affiliates de producten van Radar Services verkopen. 30 dagen na de ontvangst van de betaling/verzorging van de training(en) wordt het bedrag overgemaakt op de rekening van de Partner/Affiliate. Bij geaccepteerde terugstorting van bedragen en annulering van trainingen/aankoop van software, volgt geen uitbetaling.

Uitbetaling zal alleen dan plaatsvinden als er na de start als partner/affiliate minimaal 3 of meer bestellingen via de affiliate-link zijn binnengekomen.

Uitbetaling van openstaande commissie vind maandelijks plaats, naast de andere partner/affiliatevoorwaarden, indien het bedrag boven € 100,- inclusief btw uitkomt.

Het is verboden om het partner-account te gebruiken om éénmalig korting te krijgen op eigen aanschaf, of aanschaf/bestelling voor de organisatie waar de affiliate werkzaam is/aantoonbaar aan verbonden is.

Partner/Affiliatebedragen en percentages kunnen op elk moment door Radar Services worden aangepast indien daar zwaarwegende redenen toe zijn. Denk hierbij aan sterk veranderende inkoopkosten, koerswijzigingen en dergelijke.

Artikelen die standaard commissie genereren voor Partner/Affiliate:

 • Online Trainingen
 • Individuele trainingen
 • Klassikale trainingen (exclusief materialen en reiskosten)
 • Software
  • iMindMap Home & Student
  • iMindMap Ultimate
  • iMindMap schoollicenties
  • iMindMap Multi-use licenties
  • iMindMap upgrades

NB. De samenstelling van deze producten kan op elk moment door Radar Services worden aangepast indien daar redenen toe zijn. Denk hierbij aan sterk veranderende inkoopkosten, koerswijzigingen en dergelijke.

Auteursrecht:
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Het is de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareprodukten of gedeelten daarvan te verveelvuldigen en/of ter beschikking van derden te stellen.
Ook is het niet toegestaan om content van de online-trainingen te delen met anderen.

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden sluiten nadrukkelijk de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen is ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan. De rechten en plichten hieronder zijn niet zonder voorafgaande wederzijdse instemming overdraagbaar. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen behoren tot de competentie van de bevoegde rechters.

Virussen:
Radar Services, h.o. DigiTrain doet haar best haar computersystemen, alsmede haar websites, vrij te houden van virussen. Desalniettemin blijft het onmogelijk een garantie te geven op een virusvrije werkomgeving. Radar Services, h.o. DigiTrain is nimmer aansprakelijk indien via haar computersysteem direct, of indirect, een virus wordt verspreid.

Aanvullende voorwaarden klassikale/individuele Radar Services, h.o. DigiTrain:
 1. Annuleren en verzetten van de training is in overleg mogelijk met ons secretariaat (0341 – 842 736) tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training.
 2. Bij annuleren en verzetten binnen 4 weken voor aanvang van de trainingsdag wordt 50% van de trainingsdag berekend/verrekend.
 3. Bij het annuleren en verzetten binnen 2 weken voor aanvang van de trainingsdag wordt het volledige bedrag berekend/verrekend.

Downloaden: algemene voorwaarden 2014 EV